Pabeigta zemes reforma Baltinavas novadā

Rīga, 24.okt., LETA. Pabeigts zemes reformas process Baltinavas novada lauku apvidū, liecina Tieslietu ministrijas valdībā sniegtā informācija.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem pērn jūnijā Baltinavas novada lauku apvidus zemes platība bija 18 539,78 hektāri, no kuriem 93,35% bija ierakstīti zemesgrāmatā.

No 6,65% Baltinavas novada lauku apvidus platības zemesgrāmatā neierakstītās zemes 0,83 % jeb 42 zemes vienības sastādīja zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, 0,92% jeb 43 zemes vienības - fizisku un juridisku personu tiesiskajā valdījumā esošā zeme, 3,68% jeb 333 zemes vienības - pašvaldībai piekritīgā zeme, 0,08% jeb deviņas zemes vienības - rezerves zemes fonda zeme, 0,83% jeb 24 zemes vienības - valstij piekritīgā zeme, 0,12% jeb deviņas zemes vienības - zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme un 0,19% jeb viena zemes vienība - valsts īpašumā uz likuma pamata reģistrētā zeme.

Pamatojoties uz Baltinavas novada domes vēstuli un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, ir uzskatāms, ka Baltinavas novadā ir pabeigti zemes reformas procesa ietvaros lauku apvidos veicamie darbi.