Privātīpašuma vai komercplatību tehniskā apsardze. SIA "LDMC"

Videonovērošana ir mūsdienās ļoti populārs un efektīvs apsardzes veids. Attālinātā videonovērošana rada iespēju fiksēt nevēlamo personu mēģinājumus apdraudēt Jūsu īpašumu un reaģēt uz to vēl pirms nozieguma izdarīšanas.

Videonovērošana 

Videonovērošana ir mūsdienās ļoti populārs un efektīvs apsardzes veids. Attālinātā videonovērošana rada iespēju fiksēt nevēlamo personu mēģinājumus apdraudēt Jūsu īpašumu un reaģēt uz to vēl pirms nozieguma izdarīšanas. Attālinātā videonovērošana drošības sistēmas risinājumā tiek izmantota arī kā papildus aprīkojums darbinieku un apmeklētāju novērošanai, transporta kustības un preču glabāšanas novērošanai, teritorijas ieeju un stāvlaukumu novērošanai.

Videonovērošana ir tehniskās apsardzes veids, kas ietver nepārtrauktu privātīpašuma vai komercplatību aizsardzību pret visiem iespējamiem drošības riskiem 24 stundas diennaktī.

Apsardze

Apsardze ir ļoti būtiska personu un objektu drošības nodrošināšanai. Tā iedalās fiziskajā un tehniskajā apsardzē.

Fiziskā apsardze ietver klienta īpašuma apsardzes nodrošināšanu ar apsardzes darbinieku klātbūtni, kuras galvenais uzdevums ir risināt iespējamās konfliktsituācijas, novērst iespējamos klientu finansiālus vai mantiskus zaudējumus, kā arī nodrošināt personu drošību apsargātajos objektos. Fiziskā apsardze nodrošina sekojošus pakalpojumus: personu piekļūšanu objektam, caurlaižu režīma funkciju nodrošināšanu, objektu perimetra kontroli, personu prettiesisku darbību novēršanu un pārtraukšanu, signalizācijas un videosistēmas darbības kontroli, materiālo vērtību pārvietošanas kontroli, nepieciešamības gadījumā nodrošina operatīvās grupas ierašanos, kā arī attiecīgo valsts institūciju un dienestu  izsaukumu.

Tehniskā apsardze ietver nepārtrauktu privātīpašuma vai komercplatību aizsardzību pret visiem iespējamiem drošības riskiem 24 stundas diennaktī. Ikviens tehniskās apsardzes ierīkošanas cikls sākas ar klienta vēlmju izzināšanu, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes drošības pakalpojumus, kas piemēroti katra klienta individuālajām vēlmēm, vajadzībām un iespējām. Tiek izmantotas augstākā standarta drošības sistēmas, kuras atbilst jaunākajām pasaules drošības tendencēm – kustību detektori, stikla plīšanas detektori, ugunsdrošības detektori, durvju magnētiskie kontakti, trauksmes poga.

Signalizācija

Signalizācija palīdz gadījumos, kad nav radies tiešs apdraudējums. Tā ir drošības sistēma, kas pasargās no ugunsnelaimes 24 stundas diennaktī.

Īpašumā uzstādītā  apsardzes – ugunsdrošības signalizācija ļauj visu diennakti kontrolēt objekta stāvokli un izmaiņas tajā (temperatūras izmaiņas, dūmu klātbūtni u.c.).

Apsardzes – ugunsdrošības signalizācija var tikt pieslēgta pie centrālās apsardzes pults (CAP), kas ļauj efektīvi veikt apsardzes objekta stāvokļa kontroli bez apsardzes speciālista klātbūtnes. Signāls par objekta aizdegšanos vai dūmu parādīšanos nekavējoties tiek nosūtīts uz CAP un dažu minūšu laikā drošības speciālisti ieradīsies īpašumā, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi rīkotos izsaucot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un līdz dienestu vai klienta ierašanās brīdim veiktu objektu uzraudzīšanu.

Signalizācija tiek pieslēgta pie novērošanas pults, tādējādi nodrošinot operatīvās grupas ierašanos īpašumā visīsākajā laikā.