Balvu novada budžeta izdevumi par teju četriem miljoniem eiro pārsniegs ieņēmumus

Daugavpils, 26.janv., LETA. Balvu novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā budžetu ieņēmumi plānoti 15 308 489 eiro, bet izdevumi - 19 111 980 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja Balvu novada domē.

Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem plānots segt no budžeta līdzekļu atlikuma, kas uz gada sākumu bija 1 715 121 eiro, kā arī aizņēmumiem 3 722 688 eiro apmērā Eiropas Savienības (ES) atbalstīto projektu realizācijai.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti veido 41,6%, ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa - 36,4%, pašvaldības budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem - 15,9%, nekustamā īpašuma nodokļa - 3,3%, pašvaldību budžetu transfertiem - 2%, azartspēļu nodokļa - 0,5% un nenodokļu ieņēmumiem - 0,3%.

Savukārt Balvu novada pašvaldības budžeta izdevumos izglītībai paredzēts novirzīt 48,3%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 14,4%, sociālajai aizsardzībai - 12,6%, atpūtai, kultūrai un reliģijai - 11,8%, izpildvaras finansēšanai - 8,8%, ekonomiskajai darbībai – 2%, sabiedrības drošībai - 1,2% un veselības aizsardzībai - 0,8% no budžeta kopējiem līdzekļiem.

Balvu novada speciālā budžeta ieņēmumi šogad plānoti 419 943 eiro, bet izdevumi - 496 316 eiro apmērā.

Balvu novada pašvaldības budžeta prioritātes šogad būs sociālo pabalstu saglabāšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai; novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu projektu īstenošanai; kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana; nekustāmo īpašumu sakārtošana tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Balvu novadā; uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā, palielinot privāto investīciju reģionā, un sabiedrības kārtības un drošības pastiprināšana.